SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

Prieš naudodamiesi mūsų paslaugomis ar produktais, prašome perskaityti ir susipažinti su NAUJASCV.LT sąlygomis ir taisyklėmis. Šios pirkimo – pardavimo sąlygos ir taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privaloma ir neatsiejama dalis, kurioje nustatomos Jūsų (toliau – Pirkėjas) ir elektroninės parduotuvės naujascv.lt (toliau – Pardavėjas) teisės ir pareigos, prekių ir paslaugų įsigijimo, apmokėjimo tvarka.

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

Naudotis Pardavėjo el. parduotuvės paslaugomis turi teisę:

  • Ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus veiksnūs fiziniai asmenys;
  • Nepilnamečiai nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo lėšomis;
  • Visi juridiniai asmenys;
  • Visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

Prekių ir/ar paslaugų kainos, nurodytos Pardavėjo el. parduotuvėje, galioja tik perkant/užsakant šias prekes ir/ar paslaugas Pardavėjo el. parduotuvėje. Kainos pateikiamos eurais.
Pirkėjas, norėdamas naudotis Pardavėjo el. parduotuvės paslaugomis, pirmiausia turi išsirinkti patikusią prekę ar paslaugą iš siūlomų Pardavėjo el. parduotuvėje. Pirkėjas, išsirinkęs norimą prekę ar paslaugą, spaudžia mygtuką PIRKTI. Tada pirkinys atidurs pirkinių krepšelyje. Savo pirkinių krepšelį Pirkėjas gali pamatyti svetainės meniu juostoje. Patikrinus krepšelį, spaudžiamas mygtukas APMOKĖJIMAS, tuomet Pirkėjas nukreipiamas pildyti pirkėjo informacijos. Užpildžius reikiamus laukelius, spaudžiama TĘSTI APMOKĖJIMĄ. Tada Pirkėjas gali rinktis apmokėjimo būdą – mūsų svetainėje naudojamas apmokėjimo būdas – Paysera. Po apmokėjimo patvirtinimo, Pirkėjo pasirinktos prekės (šiuo atveju – CV šablono) failai bus paruošti parsisiuntimui. Pirkėjas taip pat gaus el.laišką su nuoroda failų atsisiuntimui. Jeigu Pirkėjas apmokėjo už paslaugą, po apmokėjimo patvirtinimo pirkėjui yra duodami nurodymai, kur atsiųsti reikiamą informaciją. Toliau Pardavėjo ir Pirkėjo bendradarbiavimas vyksta el.paštu.
Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el.parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, atlieka visus veiksmus užsakymui pateikti. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje.
Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, papildyti ar taisyti šias Taisykles.

DUOMENŲ APSAUGA

Pirkdamas naujascv.lt parduodamas prekes ar paslaugas Pirkėjas privalo nurodyti savo asmens duomenis (el. paštą). Pirkėjo informacija yra naudojama tik įsipareigojimams tarp Pirkėjo ir Pardavėjo vykdyti ir interesams apginti.
Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims. Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
naujascv.lt nesaugo jokių Pirkėjo bankinių duomenų (tokių kaip slaptažodis, sąskaitos numeris ir pan.), kadangi mokėjimo metu Pirkėjas yra nukreipiamas į išorines sistemas.
Daugiau informacijos skaitykite čia: privatumo politika.

PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

Laikoma, kad Pirkėjui patvirtinus suformuotą užsakymą, tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis.
Užsakymo suvestinės kopija išsiunčiama Pirkėjui el.paštu ir saugoma Pardavėjo duomenų bazėje.
Ši pirkimo-pardavimo sutartis įsigalioja tik Pirkėjui apmokėjus užsakymą.
Pirkėjui neapmokėjus užsakymo, laikoma, kad Pirkėjas vienašališkai nutraukė sutartį.

PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

Pirkėjas turi teisę pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę ir/ar paslaugą, pateikiamą Pardavėjo el. parduotuvėje.
Pirkėjas, naudodamasis Pardavėjo el. parduotuvės paslaugomis, sutinka su šiomis Pirkimo – pardavimo sąlygos ir taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.
Pirkėjas, pateikdamas užsakymą prekėms ir/ar paslaugoms ir/ar sudarydamas sutartį su Pardavėju, įsipareigoja pateikti išsamius ir teisingus duomenis.
Pirkėjas atsako už visus teisėtus ir neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis Pardavėjo el. parduotuve.
Pirkėjas atsakingas už šių Taisyklių laikymąsi, jei su jomis ir nesusipažino, nors tokia galimybė buvo suteikta.

PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti Pirkėjui apmokėtas prekes ar suteikti paslaugas per paslaugos aprašyme nurodytą laikotarpį.
Jeigu užsakymo pateikimo ir/ar sutarties su Pardavėju sudarymo metu ar vėliau Pirkėjas pateikia melagingus, netikslius, klaidinančius ar ne visus reikalaujamus pateikti duomenis, arba nesilaiko kitų įsipareigojimų, numatytų šiose taisyklėse, Pardavėjas turi teisę nedelsiant panaikinti Pirkėjo užsakymą ir apriboti Pirkėjui teisę naudotis Pardavėjo el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
Pardavėjas turi teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo užsakymo vykdymą ir/ar naudojimąsi el. parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Pirkėjas užsiima neleistina veikla ar kitaip bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.
Pardavėjas neatsako už jokius trečiųjų asmenų veiksmus, kai tokie asmenys, pasinaudoję Pirkėjo bankininkystės sistema, pateikia užsakymus ir/ar sudaro sutartis ir/ar atsiskaito Pardavėjo el. parduotuvėje.
Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu, neįspėjęs Pirkėjo, laikinai sustabdyti elektroninės parduotuvės veiklą tam, kad atliktų atnaujinimus (tokius kaip programiniai patobulinimai ir pan.).
Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be išankstinio įspėjimo savo nuožiūra sustabdyti, pildyti, keisti šias taisykles ir kitus su taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai informuodamas Pirkėją el. parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami el. parduotuvės sistemoje.

PREKIŲ IR PASLAUGŲ PRISTATYMAS

Pirkėjas, apmokėjęs už prekę (CV šabloną), ją gaus skaitmeniniu formatu, paspaudęs ant atsisiuntimo nuorodos gautame el.laiške.
Pirkėjas, apmokėjęs už paslaugą, po reikiamų duomenų išsiuntimo Pardavėjui, pirminį paslaugos įvykdymo variantą gaus per 24 val. ( tik darbo dienomis ) el. paštu. Pirkėjas tada gali peržiūrėti savo paslaugos užsakymo įvykdymą ir pranešti ar reikalingi koregavimai. Taisymai ir koregavimai bus atliekami iki tol, kol Pirkėjas bus patenkintas galutiniu variantu. Galutinis variantas Pirkėjui bus išsiųstas Word bei PDF formatu el.paštu. Atkreipiame dėmesį į tai, jeigu po pirminio varianto išsiuntimo iš Pirkėjo negaunamas joks atsakymas per 3 darbo dienas, tada atliktas darbas laikomas užbaigtu. Ir galutiniai failų variantai Word bei PDF formatu bus išsiųsti pagal pirminį variantą.

PREKIŲ IR PINIGŲ GRĄŽINIMAS

Dėl prekių pobūdžio (šiuo atveju – tai yra skaitmeninis produktas), parduodamos prekės nėra grąžinamos, nes dėl prekės prigimties Pirkėjas negali garantuoti šios prekės grąžinimo.
Pinigai gali būti grąžinti tik tuo atveju, jeigu apmokėjus už paslaugą, jos nebuvo suteiktos per 48h ( darbo dienomis ). Taisymai ir koregavimai, susiję su paslaugos teikimu yra atliekami iki tol, kol Pirkėjas yra patenkintas galutiniu variantu.
Negalėdamas įvykdyti užsakymo dėl susidariusių nenumatytų aplinkybių, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti pinigus per 2 (dvi) darbo dienas į pradinę Pirkėjo sąskaitą.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad praranda teisę naudotis eletroninės parduotuvės paslaugomis.
Jei po taisyklių pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su nauja taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.
Visi nesutarimai dėl šių taisyklių ir iš jų kylančių įsipareigojimų vykdymo sprendžiami derybų keliu, o nesusitarus derybose – įstatymų nustatyta tvarka.
Turėdami kokių nors klausimų, galite susisiekti su mumis: kontaktai.